Entrepreneur Lab by CIEE

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

JesteÅmy eLab od CIEE

eLab to 6- lub 12-tygodniowy program przedsiÄbiorczoÅci prowadzony przez non-profit, pozarzÄdowÄ organizacjÄ o nazwie CIEE. Od 1947 r. CIEE pomógÅ tysiÄcom ludzi w zdobyciu wiedzy i umiejÄtnoÅci niezbÄdnych do życia i pracy w globalnie wspóÅzależnym i zróżnicowanym kulturowo Åwiecie, oferujÄc najbardziej kompleksowe, odpowiednie i wartoÅciowe programy wymiany.

Co robimy

eLab to program, w którym poczÄtkujÄcy przedsiÄbiorcy prowadzÄ przez proces zakÅadania wÅasnej firmy. Wspieramy rozwój mÅodych umysÅów przedsiÄbiorczoÅci, które przychodzÄ do nas z caÅego Åwiata i przedstawiamy je na scenie startupowej w Londynie lub Berlinie. Dajemy przedsiÄbiorcom praktyczne umiejÄtnoÅci, możliwoÅci nawiÄzywania kontaktów i wskazówki krok po kroku, których potrzebujÄ, aby od samego poczÄtku budowaÄ swojÄ dziaÅalnoÅÄ.

Robimy to przez:

  • Oferuje najbardziej wszechstronnÄ ofertÄ dostÄpnych programów wymiany i usÅug.
  • Gromadzenie najwiÄkszych zasobów i najbardziej doÅwiadczonych, peÅnych pasji wykÅadowców i zaproszonych prelegentów na scenie startupowej.
  • Zapewnienie, że cotygodniowe zindywidualizowane i grupowe sesje coachingowe oraz mentoring ekspercki sÄ dostÄpne w celu oceny i ulepszenia modeli biznesowych.

KorzyÅci z eLab

Nasz 6-tygodniowy program pozostawi Ci model biznesowy i mapÄ drogowÄ, dziÄki czemu możesz wdrożyÄ swoje pomysÅy, a także platformÄ do prezentacji potencjalnym wspóÅzaÅożycielom, inwestorom i inkubatorom. Oceniamy Twoje indywidualne cele biznesowe i potrzeby, aby pomóc Ci znaleÅºÄ najlepsze rozwiÄzania Twoich problemów. Ponadto poÅÄczymy CiÄ bezpoÅrednio z ekspertami i mentorami z Twojej branży, a także z najwiÄkszymi umysÅami na scenie start-up. Nie wspominajÄc o tym, że otrzymany tutaj coaching i wskazówki sprawiÄ, że bÄdziesz pewny siebie i gotowy do rozpoczÄcia dziaÅalnoÅci gospodarczej.120810_WDBD2788.jpg

Lokalizacje

Berlin

Address
Gneisenaustr. 27
10961 Berlin, Berlin, Niemcy

Londyn

Address
46-47 Russell Square, Bloomsbury
WC1B 4JP Londyn, Anglia, Wielka Brytania