Wyższe wykształcenie w zakresie fotografii

Informacje ogólne

Opis programu

JÄZYK PRZEDMIOTU: HISZPAÅSKI

Opracowuje wÅasny jÄzyk audiowizualny, aby skutecznie poradziÄ sobie z każdym projektem zwiÄzanym z fotografiÄ i wideo.

Czy chcesz nauczyÄ siÄ korzystaÄ z aparatu i znaÄ wszystkie niezbÄdne aspekty, które pozwalajÄ profesjonalnie opracowaÄ projekt audiowizualny? Wraz z cyklem szkoleniowym w zakresie wyższego stopnia w fotografii pogÅÄbiasz techniki oÅwietlenia wewnÄtrznego i zewnÄtrznego, nauczysz siÄ zarzÄdzaÄ elementami skÅadajÄcymi siÄ na reprezentacjÄ przestrzeni kosmicznej, a odkryjesz, jakie technologie pozwolÄ ci skutecznie radziÄ sobie z projektami fotograficznymi, znajÄc również gÅówne techniki i strategie tworzenia filmów. PoczÄwszy od solidnej podstawy teoretycznej, opracujesz wÅasny jÄzyk audiowizualny, który pozwoli Ci realizowaÄ projekty w różnych obszarach, takich jak reklama, projektowanie, moda, Åwiat wydawniczy, fotoreportaż czy sztuka.

photography

Skierowany do tych mÅodych ludzi, którzy chcÄ zostaÄ profesjonalistami w fotografii. Zostaniesz przeszkolony jako wykwalifikowany technicznie technik konceptualny zdolny do pomyÅlnego przeprowadzenia dowolnego projektu audiowizualnego.

Po co studiowaÄ ten kurs?

DziÄki temu tytuÅowi możesz uzyskaÄ bezpoÅredni dostÄp do Zaawansowanego stopnia w projektowaniu graficznym, speÅniajÄc wymagania normatywne.

BÄdziesz mógÅ doÅwiadczyÄ tego, czego siÄ nauczysz w klasach i warsztatach wyposażonych w najnowsze technologie, poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz udziaÅ w prawdziwych projektach z firmami.

Opieramy siÄ na szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz rozwijaniu prawdziwych projektów z firmami jako okazji do uczenia siÄ i tworzenia sieci.

PostawiliÅmy na mieszanÄ edukacjÄ za poÅrednictwem naszych nauczycieli, równowagÄ pomiÄdzy wykwalifikowanymi technikami i uznanymi aktywnymi profesjonalistami, cechÄ charakterystycznÄ okreÅlonej metodologii nauczanej w IED Madrid.

Profesjonalne wyniki: studia fotograficzne. Realizacja i montaż w TV, reklamie i kinie. Technik audiowizualny w sektorze przemysÅowym, mody lub usÅug. Jako niezależny profesjonalista wykonujÄcy wÅasne projekty jako wolna dziaÅalnoÅÄ artystyczna.

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

We can remember the Spanish domination over Milan, lasted almost two centuries, and that in southern Italy. In a way, the decision that Spain would be the first country outside Italy to host IED campu ... Czytaj więcej

We can remember the Spanish domination over Milan, lasted almost two centuries, and that in southern Italy. In a way, the decision that Spain would be the first country outside Italy to host IED campuses came quite naturally. Pokaż mniej